ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy: 90000114616

Informacje

Wariant 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje: 26.06.2020 09:00 279 Days
Nasz kanał YouTube

y

Pomóż dzieciom
pajacyk
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Rekrutacja

 Rekrutacja do szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.82.2019 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest

organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy

systemu informatycznego na stronie internetowej:

http://wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl


w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:
7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie gminy

Wodzisław Śląski

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

64 pkt

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

32 pkt

3.

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

16 pkt

4.

Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

8 pkt

5.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 pkt

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

2 pkt

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja do przedszkoli

Link do logowania

    „Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, wypełniają w systemie elektronicznego naboru, drukują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.”

!!! ważne informacje - plik.pdf !!!

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA - DLA ABSOLWENTÓW SP I GIM

Prezentacja dotyczy rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów klas 8 (szkoła podstawa) oraz klas 3 (gimnazjum).

PREZENTACJA

 

Informacja

Informujemy, że rozpoczęty w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajk zostaje zawieszony bezterminowo począwszy od godz. 6:00 dnia 27 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603):
29 kwietnia, 30 kwietnia oraz 2 Maja 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna od godz. 7:00 do 16:00.

Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczną sie w dniu 06.05.2019 roku.

 

Informacja - egzamin

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniach 15-17 kwietnia
odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 8:00

Przydział sal egzaminacyjnych dostępny będzie od 15 kwietnia 2019 r. w holu szkoły.

 

Informacja

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniach 10-12 kwietnia
odbędzie się egzamin gimnazjalny.

Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 8:00

Przydział sal egzaminacyjnych dostępny będzie od 10 kwietnia 2019 r. w holu szkoły.

 

STRAJK

Drodzy rodzice.

Dzisiejsze rozmowy nie odniosły spodziewanego skutku.
W związku z tym potwierdzamy przystąpienie od 8 kwietnia do strajku.

 

Informacja

Drodzy rodzice !

Dzisiaj 5.04 kolejne rozmowy, dotyczące porozumienia między rządem, a nauczycielami.
Jeśli do niego nie dojdzie, to od poniedziałku 8.04 w większości szkół w Polsce rozpocznie się strajk, w tym i w naszej.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Państwa o zapewnienie opieki nad Waszymi dziećmi w czasie trwania strajku, czyli od poniedziałku. Liczymy na Wasze wsparcie, zrozumienie.
Jednocześnie prosimy o sprawdzanie w środkach masowego przekazu i Librusie, czy coś się nie zmieniło. Jeśli tak się stanie, to w poniedziałek, jak zawsze idziemy do szkoły.
8 i 9.04 - nie będzie obiadów /bez względu na strajk/.

 

Dzień Otwarty

dni

 

godlo

flagapolski

Dziennik LIBRUS

 librus_logo_3

Złoty JUBILEUSZ
Oferta edukacyjna
bip
Nasza Piątka

otwartaszkola

szkolazklasa

slaskaszkolajakosci

EFS

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej oraz pracownia komputerowa zostały sfinansowane przez
Unię Europejską
z EFS

efslogo